RVG 1, RVG 2, RVG 3
Registratienummer
RVH
Het RVG-nummer of Registratienummer wordt toegekend door het "College ter Beoordeling van Geneesmiddelen" en gepubliceerd in het Register van verpakte genees- middelen. In dit register worden twee hoofdstukken onderscheiden nl: de lijst van farmaceutische Specialité's of de lijst van farmaceutische preparaten. Deze lijsten worden uitgegeven door de Staatsuitgeverij te Den Haag en zijn verkrijgbaar bij het Ministerie van VWS. In het voorwoord van de lijst wordt de toekenning en opbouw van het RVG nummer toegelicht.

RVG 1
Van ieder geregistreerd geneesmiddel bestaat een zgn inschrijvings- nummer. Dit is het nummer waaronder het betreffende middel in het register is opgenomen. RVG1 staat voor het inschrijvingsnummer.

Naast het RVG-nummer komen bij geneesmiddelen nog twee nummers voor. Het betreft het EMEA nummer (europees equivalent voor het Nederlandse RVG nummer) en het CE nummer. Het CE nummer komt voor bij geneesmiddelen in hulpmiddelen bijv. voorgevulde wegwerpspuiten en implantaten.

Bij homeopatische geneesmiddelen geeft het RVG 1-nummer het RVH-nummer weer.


RVG 2
Het RVG-nummer 2 maakt onderdeel uit van het registratienummer. Mogelijke waarden: Blanco = geen betekenis
/ = Parallel geimporteerd product (//)
= = Product identiek aan een van dezelfde herkomst als een reeds ingeschreven product (is verkorte registratie).


RVG 3
Het RVG-nummer 3 maakt onderdeel uit van het registratienummer.
RVG-nummer 3 is ongelijk aan 00000 komt alleen voor indien RVG-nummer 2 is "/" of "=". RVG-nummer 1 bevat dan een chronologisch volgnummer. RVG-nummer 3 bevat dan het nummer van het oorspronkelijk geregistreerde product.


Registratienummer
Het registratienummer is een samenvoeging van RVG 1, RVG 2 en RVG 3.