English Click right mousebutton and 'Translate' or read the Quick start guide to start right away.Gelijk aan de slag? Lees de verkorte handleiding.
 

Inhoudsopgave

1. Inleiding
2. Artikelen en verpakkingen
  2.1 Artikelen
  2.2 Verpakkingen bij een artikel
  2.3 Verpakkingshiërarchieën
3. Statussen van verpakkingen
4. G-Standaard productieschema en sluitingsperiodes
5. In- en uitloggen
6. De schermen van het invoerloket
  6.1 Het artikeloverzicht
  6.2 Het artikeldetailscherm
  6.3 Het Up-/Downloadscherm
  6.4 Het tabblad met meldingen
7. Artikelen en verpakkingen handmatig beheren
  7.1 Het opvoeren van een nieuw artikel
  7.2 Het wijzigen van een bestaand artikel
  7.3 Een artikel of een verpakking laten vervallen/uit de handel halen
8. Artikelen en verpakkingen beheren via de Up-/Download
  8.1 Controle decimaalteken, cijfergroepering en lijstscheiding
  8.2 Artikelen wijzigen/opvoeren via de Up-/Download
  8.3 Verpakkingen wijzigen/opvoeren via de up/download
Bijlage: E-mails vanuit het G-Standaard invoerloket

1. Inleiding
terug naar inhoudsopgave

In deze handleiding wordt uitleg gegeven over de werking van het G-Standaard invoerloket. Door via het G-Standaard invoerloket nieuwe artikelen op te voeren of bestaande te wijzigen wordt uw actuele assortiment in de G Standaard opgenomen. Vervolgens zorgt de maandelijkse G-Standaard productiecyclus ervoor dat de bijgewerkte artikelinformatie via de softwarehuizen in alle voorschrijf-, aflever- en bestelsystemen in de Nederlandse zorgmarkt terecht komt.
G-Standaard schema

Indien u direct wilt beginnen zonder deze (uitgebreide) handleiding door te nemen dan kunt u de Verkorte handleiding G-Standaard invoerloket raadplegen (opent in nieuw tabblad). Eerst oefenen met het G-Standaard invoerloket? Ga naar via demoinvoer.g-standaard.nl, log in met demo en wachtwoord demo.

2. Artikelen en verpakkingen
terug naar inhoudsopgave

Om met het G-Standaard invoerloket te kunnen werken is het belangrijk het onderscheid te kennen tussen artikelen en verpakkingen.

2.1 Artikelen
terug naar inhoudsopgave

Al uw artikelen hebben in het G-Standaard invoerloket (en dus ook in de G-Standaard) een uniek, door Z-Index toegekend ZI-nummer. Via het ZI-nummer kunnen voorschrijf-, aflever- en bestelsystemen onder andere medicatiebewaking, declaratie gegevens en een beperkte set logistieke informatie raadplegen in de G-Standaard.

In het G-Standaard invoerloket vormt het artikeloverzicht het startscherm voor alle handelingen. Door op een omschrijving van een artikel te klikken verschijnt het artikeldetailscherm. Dit scherm is onderverdeelt in vijf blokken:
 1. Algemeen.
 2. Coderingen.
 3. Prijzen.
 4. Registratie.
 5. Verpakkingen.
Alle mogelijke handelingen worden verderop uitgebreid besproken.

2.2 Verpakkingen bij een artikel
terug naar inhoudsopgave

In het artikeldetailscherm bij het blok verpakkingen worden de deelverpakkingsgegevens weergegeven. Deze beschrijven wat er in de verpakking zit. Feitelijk beschrijft een artikel dus ook al een verpakking. Enkele voorbeelden van verpakkingskenmerken:

Al deze deelverpakkingen zitten in een afzonderlijke verpakking. Een artikel staat dus al voor een verpakking. We noemen dit de consumentenverpakking (met een directe link naar de artikelgegevens). Er kunnen er verschillende verschijningsvormen van die consumentenverpakking die het artikel beschrijft voorkomen. Twee voorbeelden:
Beide verpakkingen (met oude en nieuwe logo) zijn tijdelijk tegelijk in de markt aanwezig, de verpakking met het oude logo heeft een einddatum. Om onderscheid te maken kunnen er bij een artikel twee unieke consumentenverpakkingen worden opgevoerd, met het oude en nieuwe logo.

Ander voorbeeld, bij parallelimport kan er bij een artikel twee uniek te onderscheiden consumentenverpakkingen worden opgevoerd:
Steeds is de verschijningsvorm van deze consumentenverpakkingen uit de voorbeelden iets anders, maar wat erin zit is precies hetzelfde. Elk van deze verpakkingen moeten in de praktijk scanbaar zijn en daardoor uniek te identificeren. Dat wordt gedaan aan de hand van een unieke GTIN (het Global Trade Item Number). De GTIN staat ook op de verpakking versleuteld in het barcodesymbool, bijvoorbeeld in de streepjescode of in de 2d datamatrix. Maar hij moet ook gewoon leesbaar zijn op de verpakking. Via het G-Standaard invoerloket kunt u zelf één of meerdere consumentenverpakkingen opvoeren, elk met hun eigen unieke GTIN. Deze komen dan te staan in de tabel onder de deelverpakkingskenmerken. Dit is een belangrijke stap om uw verpakking scanbaar te maken in de praktijk.

In een consumentenverpakking kunnen ampullen zitten met daarop een eigen, unieke GTIN, anders dus dan die van de consumentenverpakking waar ze in zitten. Of er zitten strips in waarvan de losse cel ook een eigen unieke GTIN heeft (alle cellen op de strip hebben wel dezelfde GTIN uiteraard). Dit wordt de kleinste aflevereenheid genoemd, die dus altijd in een consumentenverpakking zit. In het ziekenhuis wordt aan het bed van de patiënt bij toediening de kleinste aflevereenheid (dus de GTIN op de ampul bijvoorbeeld) gescand en in het patientendossier vastgelegd. De vraag vanuit de ziekenhuizen naar GTIN's op kleinste aflevereenheden is groot.

Als laatste variatie kunt u ook nog een omdoos opvoeren, die bijvoorbeeld 25 consumentenverpakkingen verpakt. Of meerdere omdozen met verschillende inhoud. Samenvattend kunt u dus de volgende soorten verpakkingen opvoeren:

AmpulBlister
Kleinste aflevereenheid
Bijvoorbeeld een blister of een ampul voorzien van een eigen unieke GTIN. Vooral voor bedsidescanning en toedieningsregistratie in ziekenhuizen is er grote vraag naar kleinste aflevereenheden met een eigen GTIN. De kleinste aflevereenheid heeft geen directe koppeling met het ZI-nummer. Medicatiebewaking verloopt via de gekoppelde consumentenverpakking en declaratie-informatie is niet van toepassing.

Consumentenverpakking
Consumentenverpakking
De verpakking met een eigen GTIN, geschikt voor aflevering. Deze verpakking heeft wel een directe koppeling met het ZI-nummer, de deelverpakkingskenmerken beschrijven immers wat in de consumentenverpakking zit. Medicatiebewaking en declaratie-informatie is op die manier via de G-Standaard te raadplegen.

Omdoos
Omdoos
In een omdoos worden een aantal consumentenverpakkingen verpakt. De omdoos heeft een eigen GTIN om in de logistieke processen te kunnen scannen. De omdoos heeft in de regel geen directe koppeling met het ZI-nummer. Medicatiebewaking en declaratie-informatie zijn niet van toepassing. Is de omdoos te declareren, dan krijgt deze wel een eigen ZI-nummer.


2.3 Verpakkingshiërarchieën
terug naar inhoudsopgave

U kunt bij een artikel op verschillende manieren de drie soorten verpakkingen aan elkaar koppelen, zo ontstaat de zogenaamde verpakkingshiërarchie waarbij de ene verpakking de andere verpakking verpakt:

Voorbeeld 1

U kunt per artikel één of meerdere kleinste aflevereenheden, consumentenverpakkingen of omdozen opvoeren via het G-Standaard invoerloket. Hierbij gelden de volgende regels:
Voert u geen verpakkingen op, dan is uw artikel (en dus ook verpakking die dit artikel verpakt) niet te scannen.

Bij het opvoeren van uw verpakkingshiërarchie zijn een aantal afwijkende variaties mogelijk. Deze worden hierna besproken:


Voorbeeld 2

In dit voorbeeld heeft de kleinste aflevereenheid, dus de afzonderlijke cel op de strip, een eigen, unieke GTIN (alle cellen op de strip hebben wel dezelfde GTIN). Er zitten 2 strips in een consumentenverpakking van 20 stuks en 3 strips in een consumentenverpakking van 30 stuks. Beide consumentenverpakkingen hebben een eigen, unieke GTIN maar ook een eigen, uniek ZI-nummer omdat de inhoud van de verpakkingen afwijkt, zie de verschillende deelverpakkingsgegevens in de afbeelding. Beide consumentenverpakkingen moeten wel onder dezelfde handelsproductcode (HPK) vallen, hierop controleert het G-Standaard invoerloket.


Voorbeeld 3

In dit voorbeeld zijn er twee soorten ampullen, van glas en van plastic. De leverancier heeft ervoor gekozen beide ampullen van een unieke GTIN te voorzien en ook de Consumentenverpakkingen waar de ampullen inzitten hebben elk een eigen unieke GTIN. Omdat wat verpakt wordt steeds hetzelfde is hebben beide Consumentenverpakkingen een directe link met hetzelfde ZI-nummer.

Omdoos
In dit voorbeeld heeft een omdoos een eigen, unieke ZI-nummer. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld incontinentiemateriaal waarbij de omdozen gedeclareerd kunnen worden en dus een eigen ZI-nummer hiervoor moeten hebben.


3. Statussen van artikelen
terug naar inhoudsopgave

Alle artikelen hebben in het G-Standaard invoerloket een status waarmee inzichtelijk is in welke fase tussen nieuwe opvoer tot publicatie in de G-Standaard het artikel zich bevindt. Afhankelijk van de status kunt u wel of geen wijzigingen aanbrengen. De volgende statussen kunnen voorkomen:

Statussen van artikelen


4. G-Standaard productieschema en sluitingsperiodes
terug naar inhoudsopgave

In de inleiding heeft u kunnen lezen dat de G-Standaard maandelijks naar afnemers wordt gedistribueerd en zo via afnemers van de G-Standaard, alle voorschrijf-, aflever- en bestelsystemen in de Nederlandse zorgmarkt van informatie voorziet. Om de processen in goede banen te leiden wordt hierbij het G-Standaard Productieschema gehanteerd. In de toelichting van het schema ziet u dat er twee sluitingsperiodes zijn: sluiting voor nieuwe producten (kolom 3) en sluiting voor goedkeuren mutaties (kolom 5).
Waarschuwing
Bent u te laat met uw nieuwe opvoer of wijziging en is de desbetreffende sluitingsperiode aangebroken dan is er geen mogelijkheid meer om aanmeldingen en/of wijzigingen door te voeren. Lees het productieschema daarom goed! Wacht niet tot de laatste dag, u kunt al nieuwe artikelen opvoeren en wijzigingen aanbrengen in bestaande artikelen vanaf het tijdstip vermeld in kolom 2 van het productieschema.

Mocht er na nieuwe opvoer correcties van u nodig zijn, dan krijgt het artikel de status ‘Nieuw afgekeurd’ en ontvangt u van de afdeling VDB een e-mail hierover. Het nieuwe artikel zal niet in de G-Standaard worden opgenomen voordat u de correctie heeft aangebracht en opnieuw op de knop ‘Indienen’ heeft geklikt.

Zoals vermeld in de overeenkomst bent u verantwoordelijk voor het juist, volledig en tijdig aanleveren van gegevens.

Z-Index spant zich in om per G-Standaard 20 ingediende nieuwe artikelen te verwerken. Als u meer dan 20 nieuwe artikelen wilt indienen voor een G-Standaard van een bepaalde maand, neem dan contact op met de afdeling Voorlichting & Databeheer (VDB) via het telefoonnummer 070-3737437. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit, de werkvoorraad en de productgroep(en) waarin de nieuwe artikelen vallen, zullen wij nadere afspraken met u maken. Ingediende nieuwe artikelen die niet zijn verwerkt voor een G-Standaard van een bepaalde maand worden automatisch doorgeschoven.

5. In- en uitloggen
terug naar inhoudsopgave

Om uit te loggen klikt u op eerst op het Z-Index logo en daarna op uw bedrijfsnaam rechts bovenin en als laatste op 'Uitloggen'.

6. De schermen van het G-Standaard invoerloket
terug naar inhoudsopgave

Het G-Standaard invoerloket bestaat uit 3 schermen:
Alle schermen worden hierna afzonderlijk besproken. Het onderhouden van uw assortiment wordt uitgelegd in hoofdstuk 7 en 8.

6.1 Het artikeloverzicht
terug naar inhoudsopgave

Zodra u bent ingelogd op het G-Standaard invoerloket verschijnt het artikeloverzicht met uw artikelen:

Artikeloverzicht

Van links naar rechts en van boven naar beneden wordt de functionaliteit van dit scherm besproken.

Z-Index logo
Z-Index
Door te klikken op het Z-Index logo verlaat u het G-Standaard invoerloket maar blijft wel ingelogd.
Tabbladen op oranje menubalk
Klik in de oranje menubalk op het tabblad 'Artikelen' voor het artikeloverzicht, 'Up-/Download' voor het scherm met de up-/download functionaliteit of 'Meldingen' om het tabblad met meldingen te bekijken.
Selectie-icoon
Selectie
Alle regels in het artikeloverzicht worden geselecteerd (krijgen een donkergrijze achtergrond). Klik nog eens om de selectie op te heffen. Handig om meerdere artikelen tegelijk in te dienen bij Z-Index of te verwijderen.
Aantal regels
Aantal regels
Selecteer hoeveel regels er getoond moeten worden. Moeten veel artikelen tegelijk ingediend worden, zet dan eerst het aantal regels op 500 om er zoveel mogelijk tegelijk in beelt te krijgen.
Selectie zoekveld
Zoekveld
Hier selecteert u waarop u wilt zoeken in het artikeloverzicht. Standaard staat 'Omschrijving' geselecteerd maar zoeken op ZI-nummer, Verpakking (GTIN) of Artikelcodering fabrikant is ook mogelijk.
Zoekveld
Zoekveld
Klik in het zoekveld, begin te typen en het artikeloverzicht wordt direct op uw zoekterm gefilterd. Type uiteraard iets wat u in het zoekveld heeft geselecteerd.
Actief/vervallen filter
Actief
Selecteer of u actieve artikelen in het overzicht wilt zien, vervallen of beide.
Status-filter
Status
Hier geeft u op dat u alleen artikelen met een bepaalde status in het overzicht wilt zien. Handig om b.v. te kijken of er nog artikelen met de status 'Gewijzigd' zijn die nog ingediend moeten worden. Of idem voor artikelen met de status 'Concept'.
Verversen met filters
Verversen
Heeft u al een of meer filters ingesteld en wilt u het artikeloverzicht verversen met behoud van deze filters, klik dan op het icoon met de twee gebogen pijltjes.
Verversen zonder filters
Verversen
Wilt u het artikeloverzicht verversen en gelijk alle filters wissen, klik dan op het tandwieltje.
Melding 'Er zijn gewijzigde...'
Indien van toepassing verschijnt een melding dat gewijzigde/nieuwe artikelen nog ingediend moeten worden bij Z-Index. Op het tabblad 'Meldingen' in het derde blok van boven ziet u een overzicht van deze artikelen.
Melding 'Z-Index spant
zich in...'
Deze melding staat vast boven het artikeloverzicht. U ziet een toelichting hierop op het tabblad 'Meldingen' in het tweede blok van boven.
Sorteren op de kolommen
Behalve op de kolommen 'Inhoud', 'Inkoopprijs excl. BTW', 'In G-Standaard' en 'Verpakkingen' kunt u de overige kolommen sorteren van A naar Z of laag naar hoog of andersom door op de kolomkop te klikken.
oranje artikelnaam Klikt u op een oranje artikelnaam, dan verschijnt het artikeldetailscherm van dit artikel. U kunt altijd weer terugkeren naar het overzicht door in de oranje menubalk op 'Artikelen' te klikken.
Klikken op regel (niet op
oranje artikelnaam!)
Klikt u op een regel van een artikel (niet op de oranje artikelnaam, dan wordt het artikeldetailscherm geopend!), dan krijgt de hele regel een donkergrijze achtergrond en staat deze geselecteerd om b.v. te worden ingediend of verwijderd. U kunt meerdere regels tegelijk selecteren.
Actie mislukt
Mislukt
Heeft u een artikel ingediend en is dit mislukt, dan verschijnt rechts bovenin een melding hierover en op de regel van het artikel verschijnt in de tweede kolom een waarschuwingsicoon. Open het artikeldetailscherm en klik op de knop 'Controleren' om de foutmelding te bekijken.
knop 'Toevoegen'
Toevoegen
Opent het artikeldetailscherm van een nieuw artikel. Dit scherm wordt later toegelicht.
Knop 'Indienen'
Indienen
Een gewijzigd of nieuw artikel moet altijd worden ingediend bij Z-Index, anders wordt het niet meegenomen in de maandelijkse uitlevering van de G-Standaard. Selecteer één of meerdere artikelen en klik op de knop 'Indienen' om dat te doen.
knop 'Verwijderen'
Verwijderen
Alleen artikelen met de status 'Concept' of 'Nieuw afgekeurd' mogen verwijderd worden. Selecteer één of meerdere artikelen en klik op de knop 'Verwijderen' om dat te doen.
Bladeren
PAginatie
M.b.v. de bladerknoppen kunt u naar het eerste, vorige, een bepaalde pagina, volgende, laatste pagina van het artikeloverzicht gaan.
knop 'Help'
Helpknop
Door op de knop 'Help' te klikken opent een venster met alle beschikbare helpfunctionaliteit. Klik op de knop 'Sluiten' om dit scherm weer te sluiten.6.2 Het artikeldetailscherm
terug naar inhoudsopgave

Klikt u in het artikeloverzicht op een oranje artikelnaam of op de knop 'Toevoegen' dan verschijnt het artikeldetailscherm met gevulde of bij een nieuw artikel lege velden van dat artikel.Bovenin dit scherm ziet u het (al dan niet) definitieve ZI-nummer, de omschrijving en de status. Afhankelijk van de status zijn velden wel/niet aan te passen, zie statussen van verpakkingen.

Daaronder ziet u 8 blokken gegroepeerde velden of informatie over/van dit artikel:

 1. 'Algemeen'.
 2. 'Coderingen'.
 3. 'Prijzen'.
 4. 'Registratie'.
 5. 'Verpakkingen'.
 6. 'Gekoppelde documenten'.
 7. 'Historie'.
 8. 'Historie van verpakkingen'.

U kunt achter elk veld op Vraagteken klikken om uitleg over dat veld te krijgen.

Blok 'Verpakkingen'
In het blok verpakkingen ziet u de tabel met verpakkingen die u eerder heeft toegevoegd, of de tabel is nog leeg. Met deze knoppen kunt u verpakkingen toevoegen:

Verpakkingsknoppen

Dit wordt later uitgelegd bij de opvoer van verpakkingen. Klikt u op op de oranje GTIN van een bestaande verpakking of één van deze knoppen, dan verschijnt het verpakkingsdetailscherm:

Ook hier ziet u een aantal blokken met velden over de verpakking, een oranje vraagteken om uitleg over de velden te krijgen en een viertal knoppen die voor zich spreken. Klik op 'Annuleren' om dit scherm weer te sluiten.

Blok 'Gekoppelde documenten'
Bij nieuwe artikelen kunt u in dit blok informatie toevoegen die duidelijker maken om wat voor soort nieuw artikel het gaat. Hoe meer informatie hierover u opvoert, hoe voorspoediger de afhandeling door Z-Index zal gaan. Wilt u een document toevoegen, klik dan op de knop 'Document koppelen'. Een koppeling wijzigingen doet u door op het koppel-icoon achter aan de regel te klikken. Een klik op het prullenbakje verwijdert het document. Gekoppelde documenten worden niet bekend gemaakt aan afnemers van de G-Standaard maar blijven bij Z-Index.

Blokken 'Historie' en 'Historie verpakkingen'
In het blok 'Historie' worden automatisch alle aangebrachte wijzigingen opgeslagen. U kunt zien wie waneer welke wijziging heeft aangebracht. Het blok 'Historie verpakkingen' toont wanneer verpakkingen zijn opgevoerd of verwijderd. De historie van een verpakking zelf ziet u in het verpakkingendetailscherm. De historie van artikelen en verpakkingen gaat terug tot 23-12-2016. Bij oudere artikelen en verpakkingen ziet u: 23-12-2016 artikel/verpakking opgevoerd door Z-Index. Door de conversie van deze artikelen is de oorspronkelijke opvoerdatum verloren gegaan

Helemaal onderaan het artikeldetailscherm ziet u nog de knoppen 'Opslaan', 'Controleren' en 'Help'.


6.3 Het Up-/Downloadscherm
terug naar inhoudsopgave

Klikt u in de oranje menubalk op het tabblad 'Up-/Download' dan verschijnt onderstaand scherm:

Dit scherm bestaat uit drie blokken.

Blok 'Contact voor Upload-rapportages'
Dit blok toont naar wie de resultaten van een upload gemaild worden.

Blok 'Upload: versturen van bestand met nieuwe/gewijzigde artikelen of verpakkingen'
Heeft u een bestand gemaakt met mutaties in uw assortiment dan kunt u dit bestand m.b.v. deze knop uploaden.

Blok 'Download: overhalen van bestand met artikelen of verpakkingen'
In dit blok ziet u twee knoppen, de ene om een csv-bestand met al uw actieve artikelen te downloaden, de andere idem voor uw verpakkingen.De werking van de up-downloadfunctionaliteit wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 8.

6.4 Het tabblad met meldingen
terug naar inhoudsopgave

Klikt u in de oranje menubalk op het tabblad 'Meldingen' dan verschijnt onderstaand scherm:

Dit scherm bestaat uit twee of drie blokken.

Blok 'Contactgegevens'
Hier ziet u uw contactgegevens zoals ze bij Z-Index bekend zijn. Zijn hierin wijzigingen nodig, klik dan op de mail-link om een e-mail hierover naar Z-Index te versturen.

Blok '20 nieuwe artikelen per G-Standaard'
Met meer dan 115.000 artikelen van ruim 700 productverantwoordelijken in de G-Standaard kan Z-Index maar een beperkte inspanning per productverwantwoordelijke leveren. In dit blok wordt dit verder toegelicht.

Blok 'Overzicht gewijzigde en/of concept-artikelen die niet zijn ingediend'
Dit blok verschijnt alleen als er nieuwe of gewijzigde artikelen zijn die nog niet zijn ingediend bij Z-Index. Als deze artikelen niet worden ingediend bij Z-Index worden ze niet opgenomen in de G-Standaard. Als u op de help-knop klikt krijgt u meer uitleg.


7. Artikelen en verpakkingen handmatig beheren
terug naar inhoudsopgave

In dit hoofdstuk wordt uitlegd hoe u handmatig een nieuw artikel kunt opvoeren of een bestaand artikel wijzigen. Wilt u meerdere artikelen (bijvoorbeeld meer dan 10) tegelijk opvoeren of wijzigen, dan kunt u de up-download functionaliteit gebruiken zoals beschreven in hoofdstuk 8.

7.1 Het opvoeren van een nieuw artikel
terug naar inhoudsopgave

Volg onderstaande stappen om een nieuw artikel met bijbehorende verpakkingen op te voeren.

Artikel opvoerenDatum verhandelbaar
Het veld Verhandelbaar vanaf vergt een toelichting. Stel, u gaat in oktober 10 nieuwe artikelen op de markt gaat brengen. U kunt dan bijvoorbeeld in januari die 10 artikelen al opvoeren en de datum verhandelbaar vanaf alvast invullen met oktober. U dient de nieuwe artikelen in bij Z-Index, Z-Index voert de controle en verrijking uit, u krijgt een mail met de uitslag hierover en de artikelen staan helemaal klaar. De status is nu Nieuw ingediend, in de kolom G-Standaard ziet u oktober van dat jaar staan. Als later in het jaar de G-Standaard productie voor oktober de eerstvolgende productie is krijgt u een herinneringsmail, de 10 nieuwe artikelen in januari opgevoerd zullen nu voor het eerst in de G-Standaard worden opgenomen. Wilt u dat? Zo ja, kloppen bijvoorbeeld de prijsgegevens nog? U kunt nog een aantal velden aanpassen en het artikel opnieuw indienen. U kunt eventueel de opname in de G-Standaard uitstellen door de datum verhandelbaar één of meerdere maanden in de toekomst te verplaatsen.

Kortom, door bij nieuwe artikelen de datum verhandelbaar niet op de eerstvolgende G-Standaard productie te laten staan maar een toekomstige datum te geven kunt u nieuwe artikelen al helemaal klaarzetten maar uitlevering via de G-Standaard nog tegenhouden. U bepaalt dit moment vervolgens. En voor dit moment ontvangt u een herinneringsmail. Gebruik het veld Datum verhandelbaar met zorg! Vul alleen een toekomstige Datum verhandelbaar in als u zeker weet dat de introductie dan zal plaatsvinden. De verantwoordelijkheid voor marktintroducties via de G-Standaard ligt bij u.

Eén of meer verpakkingen toevoegen
Volg onderstaande stappen om uw verpakking scanbaar te maken in de praktijk.
Scanner

De volgende stappen voert u alleen uit indien de kleinste aflevereenheid in de consumentenverpakking (zoals bv een losse ampul of de aparte cellen op een afscheurbare strip) een eigen, unieke GTIN erop geprint hebben.

De volgende stappen voert u alleen uit indien één of meerdere consumentenverpakkingen verpakt worden in een omdoos met op die omdoos een eigen, unieke GTIN.Wilt u een verpakking weer verwijderen?
Klik dan op het prullenbakje aan het eind van de regel. Dat kan alleen als de verpakking zelf niet verpakt wordt: een consumentenverpakking die door een omdoos verpakt wordt kunt u niet verwijderen. Verwijder eerst de omdoos of verbreek de verbinding tussen de twee.

De verpakking is niet meer te verwijderen als deze eerder via de G-Standaard is uitgeleverd. U kunt bij deze verpakking enkel nog een einddatum invullen.
U heeft nu 1, 2 of 3 afzonderlijk scanbare verpakkingen bij uw artikel opgevoerd:
 1. Een consumentenverpakking met een eigen, unieke GTIN en een directe link naar het ZI-nummer.
 2. Een kleinste aflevereenheid met een eigen GTIN die door de consumentenverpakking met x aantal verpakt wordt.
 3. Een omdoos die de consumentenverpakking x maal verpakt.
Afhankelijk van de situatie in de praktijk kunnen er meerdere verpakkingen opgevoerd worden. Zie hoofdstuk 2.2 en 2.3 voor de mogelijke scenario's.


Documenten koppelen
Een belangrijke stap is het koppelen van extra informatie. Hoe meer informatie u aan het nieuwe artikel koppelt die de producteigenschappen duidelijk maakt, hoe efficiënter de afhandeling door Z-Index kan verlopen.
Ook tijdens het vullen van de velden wordt uw opvoer gecontroleerd en kunnen foutmeldingen getoond worden.

Natuurlijk kunt u nog velden wijzigen. Ook verpakkingen kunt u nog aanpassen door op de oranje GTIN te klikken of verpakkingen toevoegen of verwijderen. U kunt zelfs het hele artikel met alle verpakkingen nog weggooien door in het artikeloverzicht op de regel van dat artikel te klikken (niet op de oranje naam) en op de knop 'Verwijderen' te klikken.

Bent u uiteindelijk helemaal tevreden, klik dan op de knop 'Opslaan' links onderin en daarna op 'Artikelen' in de oranje menubalk.
Als laatste moet het nieuwe artikel ingediend worden bij Z-Index: Het opvoeren van het nieuwe artikel is nu klaar. Als de eerder opgegeven ‘Datum verhandelbaar’ aanbreekt gaat het artikel voor het eerst mee met de G-Standaard. De status verandert dan automatisch van ‘Nieuw Goedgekeurd’ naar ‘Gepubliceerd’.

Waarschuwing
Nieuwe artikelen moeten ingediend worden bij Z-Index, anders zullen ze niet in de G-Standaard worden opgenomen en dus ook niet kenbaar worden bij de afnemers. Vergeet deze belangrijke stap niet! U ziet een melding boven het artikeloverzicht hierover en uitleg op het tabblad ‘Meldingen’.

7.2 Het wijzigen van een bestaand artikel
terug naar inhoudsopgave

Afhankelijk van de status kunt u bij een artikel:

Volg deze stappen om bij bestaande artikelen de nog openstaande velden te wijzigen:

Het wijzigen van verpakkingen
In het blok 'Verpakkingen' kunt u van bestaande verpakkingen een aantal velden wijzigen, maar ook nieuwe verpakkingen toevoegen bij een bestaand artikel:
Bent u klaar met het wijzigen van het artikel en eventueel van de verpakkingen bij dit artikel, ga dan door met de volgende stappen:

U kunt meerdere artikelen tegelijk selecteren en indienen door er op te klikken of het selectie-icoon te gebruiken. Zijn er meer gewijzigde artikelen dan in het overzicht passen, zet dan eerst het aantal te tonen regels hoger. Aantal regels
Waarschuwing
Gewijzigde artikelen moeten ingediend worden bij Z-Index, anders zullen ze niet in de G-Standaard worden opgenomen en dus ook niet kenbaar worden bij de afnemers. Vergeet deze belangrijke stap niet! U ziet een melding boven het artikeloverzicht hierover en uitleg op het tabblad ‘Meldingen’.


7.3 Een artikel of een verpakking laten vervallen/uit de handel halen
terug naar inhoudsopgave

Wilt u aan de markt kenbaar maken dat een artikel en alle bijbehorende verpakkingen uit de handel gaan dan vult u bij het artikel de vervaldatum in. Deze moet minimaal 6 productiemaanden in de toekomst liggen om het uitverkopen van voorraden mogelijk te maken. Het invoerloket toont via een datumpikker of met een melding de eerstvolgende mogelijke vervaldatum. U kunt een al ingevulde vervaldatum wel verder in de toekomst zetten (de uitverkoopperiode van 6 maanden wordt verlengd) maar niet naar voren halen zodat dit korter dan 6 maanden zou worden.


Er is één uitzondering op deze regel: bij artikelen waarbij als productgroep 'Tijdelijke Toestemming' is geselecteerd mag de vervaldatum minder dan 6 maanden in de toekomst liggen of minder dan 6 maanden na de Datum verhandelbaar in het geval van nieuwe artikelen. In de regel wordt een tekortenbesluit voor maximaal drie maanden afgegeven. Behoudens situaties waarin verlenging plaatsvindt, komt het voor dat geneesmiddelen in de productgroep TT op basis van de maximale duur van een tekortenbesluit voor een periode korter dan zes maanden mogen worden afgeleverd.

De einddatum bij verpakkingen

Geeft u een artikel een vervaldatum, dan krijgen alle verpakkingen bij dit artikel getoond in het blok 'Verpakkingen' dezelfde einddatum ingevuld, tenzij ze al een einddatum hadden die eerder dan de ingevulde vervaldatum ligt. In dat geval vraagt het invoerloket om de verpakking dezelfde einddatum te geven als de nieuw ingevulde vervaldatum. U kunt dit door laten voeren of de verpakking de originele (en eerdere) einddatum laten houden.

U kunt verpakkingen bij een artikel een einddatum geven zonder dat het artikel een vervaldatum krijgt. Het voorbeeld van verschillende verpakkingen met een oud/nieuw logo is eerder gegeven. U kunt echter niet een consumentenverpakking een einddatum geven en de omdoos die die consumentenverpakking bevat actief houden. Dan zal of de omdoos ook eenzelfde einddatum moeten krijgen, of de link tussen de twee verbroken moeten worden (de omdoos verpakt niet meer de consumentenverpakking met de einddatum). Het invoerloket controleert hierop.

De stappen benodigd om een vervaldatum in te vullen staan beschreven in hoofdstuk 7.2 Het wijzigen van een bestaand artikel. Vergeet niet de wijziging in te dienen bij Z-Index!


8. Artikelen en verpakkingen beheren via de Up-/Download
terug naar inhoudsopgave

M.b.v. de Up-/Download-functionaliteit kunt u wijzigingen aan meerdere artikelen en verpakkingen tegelijk doorvoeren:
Dit voorkomt handwerk en dus fouten. Indien mogelijk kunt u uw backoffice-systeem het csv-bestand met wijzigingen in het juiste formaat kunnen laten genereren. Handwerk wordt dan nog verder geminimaliseerd.

Wilt u bijvoorbeeld meer dan 10 artikelen of verpakkingen tegelijk wijzigen of opvoeren, volg dan onderstaande stappen. Bij minder wijzigingen/opvoer verdient het de voorkeur dit handmatig te doen.

8.1 Controle decimaalteken, cijfergroepering en lijstscheiding
terug naar inhoudsopgave

Waarschuwing
Voer deze stap nauwkeurig uit, de instellingen zijn cruciaal voor een correcte werking van de up-/download! Controleer dit iedere keer voordat u de up/download gebruikt.

Landinstellingen


8.2 Artikelen wijzigen/opvoeren via de Up-/Download
terug naar inhoudsopgave

Waarschuwing
U gaat zo een csv-bestand downloaden. Open dit csv-bestand niet direct in Excel, u kunt voorloopnullen kwijtraken. Gebruik altijd de Wizard Tekst importeren van Excel zoals hierna beschreven.

Downloaden en in Excel laden van het artikelbestand

In Excel versies 365/2019 moet eerst éénmalig de Wizard Tekst importeren aangezet worden. Controleer uw Excel-versie:

 • Klik op 'Bestand'.
 • Klik op 'Account'.
 • Klik op 'Info over Excel'.
 • Als u 'Microsoft Excel 2019' of 'Microsoft Excel voor Microsoft 365' ziet:
  • Klik op 'OK'.
  • Klik op 'Opties'.
  • Klik op 'Gegevens'.
  • Zet het vinkje bij 'Uit tekst (verouderd)' als deze nog niet aan stond. Deze keuze moet dus aan staan.
  • Klik op 'OK'.
Stap 2
Stap 3

 

Tekst

U kunt nu in Excel twee handelingen uitvoeren: bestaande artikelen wijzigen en/of nieuwe artikelen toevoegen op basis van een bestaand artikel.

Bestaande artikelen wijzigen.
Nieuwe artikelen toevoegen op basis van een bestaand artikel.
U kunt dus in het werkblad het wijzigen van bestaande artikelen en het opvoeren van nieuwe artikelen combineren.

Als u klaar bent slaat u het werkblad met de wijzigingen en eventueel de nieuwe artikelen op:
Opslaan als

Uploaden van het artikelbestand met gewijzigde/nieuwe artikelen.


Worden er fouten gevonden in een upload-bestand, dan wordt het hele bestand afgekeurd en worden er geen wijzigingen doorgevoerd. Dus een upload-bestand moet foutloos zijn voordat de wijzigingen erin worden doorgevoerd.

Het indienen van de wijzigingen.
U vindt de gewijzigde artikelen (met de status ‘Gewijzigd’) en nieuwe artikelen (met status ‘Concept’) nu ook terug in het artikeloverzicht. Deze artikelen moeten nu ingediend worden.

Heeft u nieuwe artikelen via de upload toegevoegd, herhaal dan de laatste 4 stappen maar dan met een filter op de status 'Concept'.

Waarschuwing
Vergeet niet alle gewijzigde en nieuwe artikelen in te dienen! Anders worden de wijzigingen en/of nieuwe opvoer niet in de G-Standaard opgenomen. U ziet een melding boven het artikeloverzicht hierover en een overzicht op het tabblad ‘Meldingen’. En u ontvangt elke vrijdag een geautomatiseerde e-mail met alle nog niet ingediende wijzigingen of conceptartikelen.


8.3 Verpakkingen wijzigen/opvoeren via de up/download
terug naar inhoudsopgave

In hoofdstuk 2 heeft u gelezen dat het noodzakelijk is om minimaal één consumentenverpakking bij een artikel op te voeren om deze in de praktijk scanbaar te maken. Het wijzigen van eerder opgevoerde verpakkingen of het opvoeren van nieuwe kan ook via de Up-/Downloadfunctionaliteit. Wilt u slechts enkele verpakkingen wijzigen of opvoeren, doe dat dan handmatig via het artikeloverzicht. Wilt u bijvoorbeeld meer dan 10 verpakkingen tegelijk wijzigen of opvoeren, doe dit dan via onderstaande stappen. U kunt verpakkingen wijzigen waarvan het bijbehorende artikel in het artikeloverzicht de status 'Concept', 'Gepubliceerd', 'Gewijzigd' of 'Verrijking afgekeurd' heeft. Probeert u een verpakking te wijzigen waarvan het artikel een andere status heeft, dan krijgt u na de upload en via e-mail een foutmelding hierover.

Aanpassen van bestaande verpakkingen.

U gaat  nu een csv-bestand downloaden. Open dit bestand niet direct in Excel! U kunt voorloop- of achterloopnullen kwijtraken. Volg daarom onderstaande stappen:
Nu is het verpakkingenbestand op de juiste manier geladen in Excel en kunnen de gewenste wijzigingen worden doorgevoerd (mits het artikel de juiste status heeft). Is een verpakking eenmaal gepubliceerd via de G-Standaard, dan zijn de velden 'ZI-nummer', 'Gekoppeld ZI-nummer', 'Soort verpakking', 'GTIN' en 'Startdatum' niet meer te wijzigen.


Opvoeren van nieuwe verpakkingen.
Net als bij artikelen kunt u m.b.v. de Up-/Download ook nieuwe verpakkingen opvoeren. Hierbij moet rekening gehouden worden dat een omdoos een consumentenverpakking kan bevatten en een consumentenverpakking een kleinste aflevereenheid.

Opvoeren van een nieuwe consumentenverpakking die geen kleinste aflevereenheid bevat.
Opvoeren van een nieuwe consumentenverpakking die een kleinste aflevereenheid bevat.

Bij dit scenario hebben we twee nieuwe regels nodig: een voor de nieuwe consumentenverpakking en een voor de nieuwe kleinste aflevereenheid. De volgorde hierbij is van belang:
Nu is er een link gemaakt tussen de consumentenverpakking en de kleinste aflevereenheid door de velden 'Verpakking bevat' en 'Aantal' in te vullen bij de consumentenverpakking.

Opvoeren van een nieuwe omdoos die een consumentenverpakking bevat.
Is er ook nog een omdoos die de consumentenverpakking verpakt, dan is het principe hetzelfde:
Na het wijzigen van bestaande verpakkingen en/of opvoeren van nieuwe verpakkingen moeten er nog vier stappen worden uitgevoerd:
 1. Het opslaan van het verpakkingenbestand in het csv-formaat.
 2. Het uploaden van dit bestand.
 3. Het bekijken van de resultaten van de upload in de e-mailrapportage. Zijn er correcties nodig, breng deze dan aan in het bestand het upload het nogmaals.
 4. Het indienen van de gewijzigde artikelen.
Deze laatste vier stappen staan al beschreven bij het wijzigen/opvoeren van artikelen via de Up-/Download en worden niet hier herhaald. Vergeet niet de gewijzigde artikelen in te dienen! Dit is belangrijk.

Bijlage: E-mails vanuit het G-Standaard invoerloket
terug naar inhoudsopgave

Tijdens opvoer en onderhoud van artikelen en verpakkingen via het G-Standaard invoerloket worden op verschillende momenten e-mail notificaties naar u gestuurd. Sommige zijn informatief, anderen om u actie te laten ondernemen. De volgende e-mail notificaties kunnen naar u gestuurd worden:Heeft u hulp nodig bij de werking van het G-Standaard invoerloket, neem dan contact op met Z-Index, afdeling Voorlichting en Databaheer.

 

Deze handleiding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks accepteert Z-Index geen aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden.