Disclaimer

De website z-index.nl alsmede de webapplicaties van Z-Index die te benaderen zijn via de website z-index.nl bevatten oorspronkelijke teksten, tabellen, foto's, figuren, merken en ideeën die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten, databankrechten en merkrechten. In alle gevallen is Z-Index uitsluitend rechthebbende.

Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. Het overnemen respectievelijk gebruiken van de gepubliceerde informatie voor niet-commerciële doeleinden in casu voor eigen gebruik is derhalve toegestaan. Z-Index behoudt in deze nadrukkelijk al haar rechten voor.

Er kan geen enkele aanspraak op bescherming geclaimd worden ten aanzien van gegevens, elementen of onderdelen van een eigen bestand die ontleend zijn aan respectievelijk afkomstig zijn van de website z-index.nl en/of de webapplicaties van Z-Index die via z-index.nl te benaderen zijn. Het commercieel aanwenden van een dergelijk bestand is in strijd met de op Z-Index rustende rechten van intellectueel eigendom.

Z-Index aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik en/of het níet (meer) kunnen gebruiken van de informatie op de website z-index.nl en/of de webapplicaties van Z-Index die via de website z-index.nl te benaderen zijn.

Z-Index heeft alle informatie op de website z-index.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks de betrachtte zorgvuldigheid kan de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist zijn. Z-Index aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die hierdoor geleden is.

Via de website z-index.nl kan er naar andere sites worden gelinkt. De onderhavige sites zijn niet door Z-Index gecontroleerd. Z-Index aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het gebruik van de informatie op de gelinkte sites.

Z-Index is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud en/of layout van de website z-index.nl alsmede de webapplicaties van Z-Index die via de website z-index.nl te benaderen zijn.