Home / Documentatie / Publicaties / Bouwstenen voor het medicatieproces

Bouwstenen voor het medicatieproces

Vanaf eind 2012 tot begin 2014 hebben het NHG, de KNMP en Z-Index het project ‘Bouwstenen voor het medicatieproces’ uitgevoerd. Het resultaat is een model dat een oplossing biedt voor allerlei knelpunten rondom medicatiegegevens.

Bouwstenen voor het medicatieproces

Aanleiding voor het project was dat verschillende gremia vragen naar oplossingen voor problemen rondom de registratie en uitwisseling medicatiegegevens, zoals:

  • Het wijzigen of staken van medicatie kan vaak niet op een intuïtieve wijze worden vastgelegd en uitgewisseld.
  • De werkwijze rondom baxtermedicatie levert een grote hoeveelheid afleverberichten op waarin de huisarts relevante informatie moeilijk kan vinden. De huidige werkwijze met autorisatieformulieren houdt in dat er dubbel geregistreerd wordt, wat makkelijk tot fouten leidt.
  • De opsomming van voorschriften en afleverberichten zijn vaak onoverzichtelijk.
  • De patiënt herkent vaak niet de met hem gemaakte afspraken in bijvoorbeeld een portaal.
  • Bij het uitvoeren van medicatiebewaking zijn begrippen als ‘actuele’ medicatie of ‘chronische’ medicatie vaak niet eenduidig uit andere gegevens af te leiden.

De onderliggende oorzaak van deze problemen is dat medisch-inhoudelijke en logistieke aspecten door elkaar lopen in de registratie en communicatie. Het oplossen van deze problemen wordt bemoeilijkt doordat een eenduidig begrippenkader ontbreekt. Dat wil zeggen dat begrippen in verschillende situaties, in verschillende softwareapplicaties en door verschillende zorgverleners met een andere betekenis gebruikt worden.

Het project kent twee doelstellingen: allereerst stellen we een eenduidig begrippenkader vast op basis van een conceptueel model. Vervolgens beschrijven we een globale oplossingsrichting door dat model toe te passen op scenario’s waarin zich problemen voordoen. Het resultaat is een solide basis om bijvoorbeeld een ontwerp voor een softwareapplicatie voor voorschrijvers of apothekers op te baseren.

Begrippen

In 2013 is door de Werkgroep Begrippen een set van begrippen vastgesteld met betrekking tot begindatum, einddatum, actuele medicatie etc. Het doel van het vaststellen van deze begrippen was eenduidigheid te creëren voor de toepassing in de medicatiebewaking (met name de medisch farmaceutische beslisregels) en het medicatieoverzicht. Daarbij is geconstateerd dat deze begrippen heroverwogen dienen te worden nadat een conceptueel model van begrippen is ontwikkeld op basis van een analyse van het medicatieproces. Dit conceptueel model is in 2014 vastgesteld en beschreven in het document ‘Bouwstenen’, zie hierboven. Op basis van het document ‘Bouwstenen’ zijn de begrippen herzien en gepubliceerd in het document ‘Begrippen. Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces.’ 

Begrippen

Tijdens de uitwerking van de begrippen is tevens een aantal aandachtspunten geformuleerd, die buiten de scope van de update van de begrippen lagen maar die wel zinvol zijn om in het implementatietraject van de Bouwstenen mee te nemen. Deze aandachtspunten zijn opvraagbaar bij Z-Index.

Vervolgstappen

Naast deze andere denkwijze over medicatiegegevens is het essentieel dat de huisarts, medisch specialist en apotheker deze bouwstenen kunnen registreren en communiceren. Dit vereist afstemming met softwareleveranciers, Nictiz en de andere partijen in de zorg. Begin 2015 zijn in opdracht van VWS door Nictiz hiervoor de eerste stappen gezet.

Z-Index zal de begrippen en de aandachtspunten dit bij de update van de begrippen zijn benoemd, in dit implementatietraject inbrengen.