Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Veld beschrijving: Soort uitgifte

Veld Omschrijving Lengte1 Type2 Bron3
VSUITG Soort uitgifte 6 N Z-Index BV
1) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
2) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
3) Bron De bron geeft aan wie inhoudelijk verantwoordelijk is voor de data die deze rubriek bevat.
Uitgiftesoort

Eerste uitgifte / vervolguitgifte
In het kader van het administratievoorschrift is er sprake van een eerste uitgifte van een receptgeneesmiddel als dat geneesmiddel voor de eerste maal wordt verstrekt aan een patiënt, terwijl een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof(fen) in dezelfde toedieningvorm (= zelfde GPK) in de 12 maanden hieraan voorafgaand niet aan die patiënt in een apotheek is verstrekt Een vervolguitgifte is dientengevolge een verstrekking die binnen 12 maanden volgt op een eerdere uitgifte van hetzelfde middel.
In sommige gevallen kan er dus op grond van het administratievoorschrift geen sprake zijn van een eerste uitgifte (want zelfde GPK) maar farmacotherapeutisch wel sprake zijn van een eerste uitgifte (want ander PRK).
Een wisseling van sterkte met behoud van zelfde werkzame stof & toedieningsvorm leidt niet tot een eerste uitgifte. Een wisseling van toedieningsvorm (bv. tablet naar capsule) leidt wél tot een eerste uitgifte.

Ongespecificeerd
De code ongespecificeerd is bestemd voor gebruik indien de gedifferentieerde receptregeltoeslag nog niet in werking is getreden.

Voorbeelden:
1 = Eerste uitgifte
2 = Vervolguitgifte
3 = Ongespecificeerd (vervallen per 1-5-2008)
4 = Terhandstelling + gesprek (sinds 1-11-2015)


Het veld komt voor in: