Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 950 Codering Gedifferentieerde tarieven

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
VSCODE Codering 1O 6 N 006‑011
VSOMSL Volledige omschrijving 60 A 012‑071
VSOMSK Verkorte omschrijving 30 A 072‑101
THSLEV Thes.nr. Soort levering 4 N 102‑105
VSSLEV Soort levering 6 N 106‑111
THUITG Thes.nr. Uitgifte soort 4 N 112‑115
VSUITG Soort uitgifte 6 N 116‑121
THSBRD Thes.nr. Soort bereiding 4 N 122‑125
VSSBRD Soort bereiding 6 N 126‑131
THAANB Thes.nr. Aanbiedingsmoment 4 N 132‑135
VSAANB Aanbiedingsmoment 6 N 136‑141
VSWTG WMG tarief 8(6,2) N 142‑149
THTHUIS Thes.nr. Toeslag thuis 4 N 150‑153
VSTHUIS Toeslag thuis 6 N 154‑159
Leeg veld 1 A 160‑160
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Bestand 950 bevat codes die gebruikt kunnen worden bij het declareren van WMG (= receptplichtige) geneesmiddelen. Bij het afleveren van een WMG-geneesmiddel mag de apotheek de inkoopkosten van het geneesmiddel declareren, plus een tarief voor de terhandstelling van het geneesmiddel. Er zijn verschillende WMG-codes voor verschillende soorten terhandstelling (bv. vervolguitgifte, terhandstelling van een apotheekbereiding of terhandstelling tijdens avond/nacht/zondag). Vanaf 1 januari 2012 zijn er vrije tarieven ingevoerd: dit betekent dat er in bestand 950 niet langer tarieven zijn opgenomen per WMG-code, maar dat contractpartijen onderling per prestatie een tarief moeten afspreken.

Tot 1 juli 2008 was er een vaste receptregelvergoeding, ongeacht het soort terhandstelling. Dit tarief was van toepassing bij elke terhandstelling bij elke apotheek en elke zorgverzekeraar.

Tarieven vóór 1 juli 2008:
2002: € 6,00
2003 t/m 30-11-2007: € 6,10
1-12-2007 t/m 30-6-2008: € 6,00
vanaf 1 juli 2008: golden er gedifferentieerde tarieven. De receptregelvergoeding verschilde per soort terhandstelling. Deze tarieven werden in bestand 950 opgenomen bij elke WMG-code (veld WMG tarief (VSWTG)).

In het kader hiervan werden apothekers al in 2007 verplicht door de NZa om bij te houden hoeveel afleveringen er per soort worden gedaan.

Op verzoek van de KNMP en de AIS-softwarehuizen heeft Z-Index een tabel met gedifferentieerde tarieven toegevoegd aan de G-Standaard.

Het doel van deze tabel was tweeledig:
- vóór juli 2008: ondersteunen administratie verschillende soorten aflevering
- vanaf juli 2008: in declaratie per verstrekking juiste receptregeltarief toepassen

Vanaf 1 januari 2012 zijn er vrije tarieven ingevoerd. De tarieven moeten nu per zorgverzekeraar en per apotheek onderling moeten worden vastgelegd. Deze kunnen niet langer meer uit de G-Standaard worden gehaald omdat ze niet langer door de NZa worden vastgesteld. In de G-Standaard is sinds 2012 het veld WMG tarief (VSWTG) leeg gevuld.

Tegenwoordig (sinds omstreeks 2020 e.v.) wordenin het OODF (operationeel overleg declaratie farmacie, waarin vertegenwoordigd KNMP, ZN, softwareleveranciers) afspraken gemaakt over aanvulling en mutatie van bestand 950.