Home / Documentatie / Bestandsbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 780 Niet Eerste Uitgifte Cluster

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
GPKODE Generiekeproductcode (GPK) 1O 8(7+1) N 006‑013
GPCLUS Clusternummer Niet Eerste Uitgifte 6 N 014‑019
Leeg veld 13 A 020‑032
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.
Welk proces wordt door dit bestand ondersteund?

Bestand 780 is bedoeld om te kunnen berekenen of er een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel (BNG) in rekening gebracht mag worden bij de terhandstelling van een geneesmiddel.

De tariefbeschikking 5200-1900-10-1 van de NZa met de maximumtarieven die door apothekers en apotheekhoudende huisartsen mag worden gerekend, geeft aan dat er een toeslag in rekening mag worden gebracht bij de eerste terhandstelling.

Volgens deze tariefbeschikking is er sprake van een eerste terhandstelling van een UR-geneesmiddel indien:
of een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm niet eerder aan de patiënt ter hand is gesteld,
of een geneesmiddel met dezelfde werkzame stof, sterkte en toedieningsvorm 12 maanden of langer geleden voor het laatst aan de patiënt ter hand is gesteld,
of niet objectief vastgesteld kan worden of aan de patiënt het UR-geneesmiddel eerder ter hand is gesteld in de twaalf voorafgaande maanden.

In 2008 is in overleg tussen KNMP en ZN besloten dat om uitvoeringstechnische redenen de GPK werd gebruikt als uitgangspunt voor de berekening van deze Eerst Uitgifte (EU) toeslag. Daarmee werd de tariefbeschikking technisch geïnterpreteerd als: "De EU-toeslag mag worden berekend indien in de afgelopen 12 maanden geen geneesmiddel met dezelfde GPK aan de patiënt is afgeleverd".

Echter, de GPK maakt ook een een onderscheid tussen de zoutvorm of kristalwatervorm van het werkzame bestanddeel. Retard tabletten met 100mg metoprololtartraat en retard tabletten met 100mg metoprololsuccinaat bevatten dezelfde werkzame stof (metoprolol), hebben dezelfde toedieningsvorm (tablet me gereguleerde afgifte) en dezelfde sterkte (100mg), maar hebben een andere GPK, omdat het werkzame bestanddeel er in een andere zoutvorm in zit. Op basis van d uitvoeringstechnische afspraak om de GPK als uitgangspunt voor EU-uitgifte te nemen, werd bij wisseling tussen deze geneesmiddelen dus een EU-toeslag berekend.

De G-Standaard is sinds mei 2010 uitgebreid met een bestand waarin clusters van GPK's zijn opgenomen waarvoor geen EU-toeslag mag worden berekend indien gewisseld wordt binnen deze clusters.

Mutatie per 1 januari 2015 De voorwaarden voor het 1e terhandstellingsgesprek zijn veranderd, in die zin dat een wijziging in sterkte niet meer als 1e uitgifte wordt aangemerkt en als zodanig niet meer gedeclareerd mag worden. In overleg met de werkgroep techniek is besloten om is bestand 780 aan te passe zodat dit bruikbaar blijft voor de declaratie van een 1e uitgiftegesprek. De clusternummers kunnen als gevolg hiervan wijzigen en het is mogelijk dat een cluster uit 1 GPK gaat bestaan. Bestand 780 zal per deze datum alleen nieuwe records bevatten. Alle bestaande records in december 2014 komen te vervallen.

Meer informatie? Klik op de veldnamen voor gedetailleerde informatie per veld. Voor het implementeren van dit bestand in het xIS, zie de implementatierichtlijn 'niet eerste uitgifte clusters'