Home / Documentatie / Veldbeschrijvingen

Bestandsbeschrijvingen: Bestand 801 ATC codes

Veld Omschrijving SR1 Lengte2 Type3 Posities
BSTNUM Bestand-nummer 4 N 001‑004
MUTKOD Mutatiecode 1 N 005‑005
ATCODE ATC-code 1O 8 A 006‑013
ATOMS ATC-Nederlandse omschrijving 80 A 014‑093
ATOMSE ATC-Engelse omschrijving 80 A 094‑173
ATKIND ATC-indicator 1 A 174‑174
Leeg veld 18 A 175‑192
1) SR Sortering van de records, wordt ingevuld achter de records die de sleutels bepalen.
1e positie: 1=hoofdsleutel, 2=secundaire sleutel, enz.
2e positie: O=Oplopend, A=Aflopend
2) Lengte (a,b)=a cijfers voor de komma, b cijfers na de komma.
(a+1)=a cijfers plus 1 controlecijfer.
3) Type AN=Alfanumeriek
N=Numeriek.