Home / G-Standaard / Welke informatie staat in de G-Standaard? / Wet- & Regelgeving / Supplementaire producten in de G-Standaard

Supplementaire producten in de G-Standaard

Add-on-geneesmiddelen hebben in het ziekenhuis een speciale plek in het voorschrijf- en declaratieverkeer. Hetzelfde geldt voor de stollingsfactoren. In de G-Standaard levert Z-Index hiervoor gegevens uit die deze processen ondersteunen.

Wat is een add-on geneesmiddel?

De afzonderlijke kosten van een behandeling in een ziekenhuis worden als 1 pakket gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit heet een diagnose-behandel-combinatie (DBC). Geneesmiddelen vallen ook in de DBC. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt jaarlijks de tarieven vast die een ziekenhuis maximaal in rekening mag brengen per DBC. Bij sommige DBC’s wordt het totaalbedrag vooral bepaald door het gebruikte geneesmiddel. Het is alleen niet altijd nodig om dat geneesmiddel ook echt toe te dienen. Daardoor kan er een groot verschil ontstaan in de totale kosten van de DBC als er wel of juist geen geneesmiddel wordt toegediend. Dit kan financiële gevolgen hebben voor het ziekenhuis.

Deze geneesmiddelen mogen daarom apart van de DBC gedeclareerd worden. De NZa noemt dit add-on-geneesmiddelen. Samen met de stollingsfactoren vormen dit de ‘supplementaire producten’.

De NZa stelt de add-on vast en bepaalt het tarief

Als een zorgverzekeraar en een ziekenhuis van mening zijn dat een bepaald geneesmiddel gedeclareerd moet kunnen worden als add-on, kunnen zij daarvoor een verzoek indienen bij de NZa. Indien een add-on wordt vastgesteld, geeft de NZa dit door aan Z-Index, samen met het bijbehorende maximumtarief dat door een ziekenhuis in rekening mag worden gebracht.

Het CIBG verzamelt de bijbehorende indicaties

Het CIBG, een uitvoeringsorgaan van het ministerie van VWS, levert bij de add-on de indicaties waarvoor het geneesmiddel mag worden voorgeschreven. De officieel geregistreerde indicaties komen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. De off-label-indicaties komen van de koepelorganisatie Federatie Medisch Specialisten.

Z-Index bundelt deze informatie in de G-Standaard

De informatie van de NZa en het CIBG wordt in de G-Standaard opgenomen en uitgeleverd. Op deze manier is per artikel (ZI-nummer) te achterhalen wat de bijbehorende tarieven en indicaties zijn. Deze informatie kunnen afnemers verwerken in het softwaresysteem.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over add-on-geneesmiddelen en de besluitvorming daaromtrent? Neem dan contact op met de productmanager Wet- & Regelgeving van Z-Index: .

Meer lezen?