Wet- & Regelgeving in de G-Standaard

De G-Standaard bevat informatie over de wettelijke status van een artikel. Deze informatie kan betrekking hebben op verschillende aspecten, bijvoorbeeld aanspraakstatus, maximumprijs, vergoedingslimiet, receptplichtigheid en btw-code.

Aanspraakstatus

De Zorgverzekeringswet regelt of een verzekerde aanspraak heeft op verstrekking van een genees- of hulpmiddel. In de G-Standaard staat of er (in beginsel) aanspraak is op een bepaald artikel indien de apotheek dit, op voorschrift van een behandelend arts, aan de patiënt verstrekt. Overigens gelden binnen de Zorgverzekeringswet allerlei uitzonderingsregels voor individuele gevallen.

Maximumprijs voor geneesmiddelen

De minister stelt op grond van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) elk half jaar maximumprijzen vast voor receptplichtige geregistreerde geneesmiddelen. Deze prijzen worden opgenomen in de G-Standaard, naast de door de leverancier opgegeven inkoopprijs.

Vergoedingslimiet voor geneesmiddelen

Voor geregistreerde geneesmiddelen die tot de aanspraak behoren stelt de minister een GVS-vergoedingslimiet vast op grond van de Regeling zorgverzekering. Deze vergoedingslimiet bepaalt of een patiënt eventueel een eigen bijdrage moet betalen. De GVS-vergoedingslimiet wordt opgenomen in de G-Standaard.

Receptplichtigheidsstatus voor geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besluit op grond van de Geneesmiddelenwet of een geneesmiddel uitsluitend op recept (UR) ter hand mag worden gesteld, of dat het geneesmiddel ook zonder recept mag worden afgeleverd. Voor geneesmiddelen die zonder recept mogen worden afgeleverd wordt een nader onderscheid gemaakt in geneesmiddelen die uitsluitend in de apotheek (UA), uitsluitend in apotheek/drogist (UAD) of in de algemene verkoop (AV) mogen worden verkocht.

Btw-code

De Wet op de omzetbelasting 1968 bevat regels over het btw-percentage bij verkoop van een artikel of dienst. In de G-Standaard is per artikel aangegeven welk btw-percentage geldt.

Doorgeleverde bereidingen

In de G-Standaard zijn ook geneesmiddelen opgenomen die door bereidende apotheken worden gemaakt en collegiaal worden doorgeleverd aan andere apotheken. In de G-Standaard noemen we dit doorgeleverde bereidingen. Voor meer informatie hierover zie onderstaande link.

Add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren

Wanneer bij een intramurale behandeling geneesmiddelen worden gebruikt, worden deze over het algemeen niet gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. De kosten voor het geneesmiddel zitten over het algemeen versleuteld in het tarief voor de zorgprestatie (DBC). Sommige geneesmiddelen zijn echter zo duur dat deze wél separaat mogen worden gedeclareerd. Het gaat daarbij om add-on geneesmiddelen en stollingsfactoren, oftewel supplementaire producten. Zie onderstaande link voor meer informatie.