Wet- & Regelgeving in de G-Standaard

De G-Standaard bevat informatie over de wettelijke status van een artikel. Deze informatie kan betrekking hebben op verschillende aspecten, bijvoorbeeld aanspraakstatus, maximumprijs, vergoedingslimiet, receptplichtigheid en btw-code.

Aanspraakstatus

De Zorgverzekeringswet regelt of een verzekerde aanspraak heeft op verstrekking van een genees- of hulpmiddel. In de G-Standaard staat of er (in beginsel) aanspraak is op een bepaald artikel indien de apotheek dit, op voorschrift van een behandelend arts, aan de patiënt verstrekt. Overigens gelden binnen de Zorgverzekeringswet allerlei uitzonderingsregels voor individuele gevallen.

Maximumprijs voor geneesmiddelen

De minister stelt op grond van de Wet Geneesmiddelenprijzen (WGP) elk half jaar maximumprijzen vast voor receptplichtige geregistreerde geneesmiddelen. Deze prijzen worden opgenomen in de G-Standaard, naast de door de leverancier opgegeven inkoopprijs.

Vergoedingslimiet voor geneesmiddelen

Voor geregistreerde geneesmiddelen die tot de aanspraak behoren stelt de minister een GVS-vergoedingslimiet vast op grond van de Regeling zorgverzekering. Deze vergoedingslimiet bepaalt of een patiënt eventueel een eigen bijdrage moet betalen. De GVS-vergoedingslimiet wordt opgenomen in de G-Standaard.

Receptplichtigheidsstatus voor geneesmiddelen

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) besluit op grond van de Geneesmiddelenwet of een geneesmiddel uitsluitend op recept (UR) ter hand mag worden gesteld, of dat het geneesmiddel ook zonder recept mag worden afgeleverd. Voor geneesmiddelen die zonder recept mogen worden afgeleverd wordt een nader onderscheid gemaakt in geneesmiddelen die uitsluitend in de apotheek (UA), uitsluitend in apotheek/drogist (UAD) of in de algemene verkoop (AV) mogen worden verkocht.

Btw-code

De Wet op de omzetbelasting 1968 bevat regels over het btw-percentage bij verkoop van een artikel of dienst. In de G-Standaard is per artikel aangegeven welk btw-percentage geldt.